Numbers 30

ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה
וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה
איש . כי ידר נדר ליהוה או השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא יחל דבריו ככל היצא מפיו יעשה
ואשה כי תדר נדר ליהוה ואסרה אסר בבית אביה בנעריה
ושמע אביה את נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה והחריש לה אביה וקמו כל נדריה . ואסריה אשר אסרה על נפשה יקומו
ואם . הנא יניא אביה אתה ביום שמעו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקומו ויהוה יסלח לה כי הניא אביה אתה
ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה
ושמע אישה . . ביום שמעו והחריש לה . וקמו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה יקמו
ואם ביום שמע אישה יניא אתה והפר את . נדריה . אשר עליה או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה ויהוה יסלח לה
10 ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה
11 ואם בית אישה נדרה או אסרה אסר על נפשה בשבעה
12 ושמע אישה והחריש לה לא הניא אתה וקמו כל נדריה וכל אסריה אשר אסרה על נפשה יקומו
13 ואם הפר יפיר אתם אישה ביום שמעו כל מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקומו אישה הפרם ויהוה יסלח לה
14 כל נדר וכל שבעת אסר לענות נפש אישה יקימנו ואישה יפירנו
15 ואם החריש יחריש לה אישה מיום אל יום והקים את כל נדריה או את כל אסריה אשר עליה הקים אתם כי החריש לה ביום שמעו
16 ואם הפר יפיר אתם אחרי . שמעו ונשא את עונו
17 אלה החקים אשר צוה יהוה את משה בין איש לאשתו ובין אב לבתו בנעריה בבית אביה
Copyright information for SP