Numbers 31

וידבר יהוה אל משה לאמר
נקם . נקמת בני ישראל מאת המדינים ואחר תאסף אל עמך
וידבר משה אל העם . . לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת יהוה במדין
אלף למטה אלף למטה לכל מטות . ישראל תשלחו לצבא
וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה . . . . שנים עשר אלף חלוצי צבא
וישלח אתם משה אלף למטה . . לצבא אתם ואת פינחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדש וחצצרת התרועה בידו
ויצבאו על מדין כאשר צוה יהוה את משה ויהרגו כל זכר
ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע חמשת מלכי מדין ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב
וישבו בני ישראל את נשי מדין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקניהם ואת כל חילם בזזו
10 ואת כל עריהם במושבתם ואת כל טירתם שרפו באש
11 ויקחו את כל השלל ואת כל המלקח באדם ובבהמה
12 ויבאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל כל עדת בני ישראל את השבי ואת המלקח ואת השלל אל המחנה אל ערבת מואב אשר על ירדן יריחו
13 ויצא משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה
14 ויקצף משה על פקדי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה
15 ויאמר אליהם משה למה החייתם כל נקבה
16 הנה הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל ביהוה על דבר פעור ותהי המגפה בעדת יהוה
17 ועתה הרגו כל זכר בטף וכל אשה ידעת איש למשכב זכר הרגו
18 וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם
19 ואתם חנו לכם מחוץ למחנה שבעת ימים כל הרג נפש וכל הנגע בחלל תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביתכם
20 וכל בגד וכל כלי עור וכל מעשה עזים וכל כלי עץ תתחטאו ויאמר משה אל אלעזר הכהן אמר אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשר צוה יהוה אך את הזהב ואת הכסף ואת הנחשת ואת הברזל ואת הבדיל ואת העופרת כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם ואחר תבאו אל המחנה
21 ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשר צוה יהוה את משה
22 אך את הזהב ואת הכסף את הנחשת ואת הברזל ואת הבדיל ואת העופרת
23 כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים . . .
24 וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם ואחר תבאו אל המחנה
25 ויאמר יהוה אל משה לאמר
26 שא את ראש המלקח השבי באדם ובבהמה אתה ואלעזר הכהן וראשי אבות העדה
27 וחצית את המלקח בין תפשי המלחמה היוצאים לצבא ובין כל העדה
28 והרמת מכס ליהוה מאת אנשי המלחמה היצאים לצבא אחת נפש מחמש מאות מן האדם ומן הבקר ומן החמרים ומן הצאן ומכל הבהמה
29 ממחציתם תקח ונתתה לאלעזר הכהן את תרומת יהוה
30 וממחצית בני ישראל תקח אחד אחז מן החמשים מן האדם ומן הבקר ומן החמרים ומן הצאן . . . ומכל הבהמה ונתתה אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה
31 ויעש משה ואלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את משה
32 ויהי המלקח יתר הבז אשר בזזו עם הצבא צאן שש מאות אלף ושבעים אלף וחמשת אלפים
33 ובקר שנים ושבעים אלף
34 וחמרים אחד וששים אלף
35 ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר כל נפש שנים ושלשים אלף
36 ותהי המחצה חלק היוצאים בצבא מספר צאן שלש מאות אלף ושלשים אלף ושבעת אלפים וחמש מאות
37 ויהי המכס ליהוה מן הצאן שש מאות חמשה ושבעים
38 ובקר ששה ושלשים אלף ומכסם ליהוה שנים ושבעים
39 וחמרים שלשים אלף וחמש מאות ומכסם ליהוה אחד וששים
40 ונפש אדם ששה עשר אלף ומכסם ליהוה שנים ושלשים נפש
41 ויתן משה את מכס תרומת יהוה לאלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את משה
42 וממחצית בני ישראל אשר חצה משה מן האנשים הצבאים
43 ותהי מחצית העדה מן הצאן שלש מאות אלף ושלשים אלף ושבעת אלפים וחמש מאות
44 ובקר ששה ושלשים אלף
45 וחמרים שלשים אלף וחמש מאות
46 ונפש אדם ששה עשר אלף
47 ויקח משה ממחצית בני ישראל את אחז אחד מן החמשים מן האדם ומן הבהמה ויתן אתם אל הלוים שמרי משמרת משכן יהוה כאשר צוה יהוה את
48 משה ויקרבו אל משה הפקדים אשר לאלפי הצבא שרי האלפים ושרי המאות . . .
49 ויאמרו אל משה עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא נפקד ממנו איש
50 ונקריב את קרבן יהוה איש אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על נפשתינו לפני יהוה
51 ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאתם כל כלי מעשה
52 ויהי . זהב התרומה אשר הרימו ליהוה ששה עשר אלף ושבע מאות וחמשים שקל מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות
53 אנשי הצבא בזזו איש לו
54 ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות ויבאו אתו אל אהל מועד זכרון לבני ישראל לפני יהוה
Copyright information for SP