Numbers 32

ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד ולחצי שבט המנשה עצום מאד ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה
ויבאו בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמר
עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבמה ונבו ובעון
הארץ אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל ארץ מקנה היא ולעבדיך מקנה
ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה ואל תעברנו את הירדן
ויאמר משה לבני ראובן ולבני גד ולחצי שבט המנשה האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה
ולמה תניאון את לב בני ישראל מעבר אל הארץ אשר נתן להם יהוה
כה עשו אבתיכם בשלחי אתם מקדש ברנע לראות את הארץ
ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארץ אשר נתן להם יהוה
10 ויחר אף יהוה ביום ההוא וישבע לאמר
11 אם יראו האנשים העלים ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא מלאו אחרי
12 בלתי כלב בן יפנה הקנזי ויהושע בן נון כי מלאו אחרי יהוה
13 ויחר אף יהוה בישראל וינעם במדבר ארבעים שנה עד תם כל הדור העשה הרע בעיני יהוה
14 והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף יהוה על ישראל
15 כי תשובון מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושחתם לכל העם הזה
16 ויגשו אליו ויאמרו גדרות צאן נבנה למקנינו פה וערים לטפנו
17 ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאנם אל מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני ישבי הארץ
18 לא נשוב אל בתינו עד התנחלו בני ישראל איש את נחלתו
19 כי לא ננחל אתם מעבר לירדן והלאה כי באה נחלתנו אלינו מעבר לירדן מזרחה
20 ויאמר אליהם משה אם תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני יהוה למלחמה
21 ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני יהוה עד הורישו את איביו מפניו
22 ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשובון והייתם נקוים מיהוה ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני יהוה
23 ואם לא תעשון כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חטאתיכם אשר תמצא אתכם
24 בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצאנכם והיוצא מפיכם תעשון
25 ויאמרו בני . . ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה אל משה לאמר עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה
26 טפנו ונשינו ומקנינו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד
27 ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני יהוה למלחמה כאשר אדני דבר
28 ויצו להם משה את אלעזר . . הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל
29 ויאמר משה אליהם אם יעברו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני יהוה ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחזה
30 ואם לא יעברו חלוצים אתכם . . . . . . . . . ונאחזו בתוככם . . בארץ כנען .
31 ויענו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה לאמר את אשר דבר יהוה אל עבדיך כן נעשה
32 אנחנו נעבר חלוצים לפני יהוה ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן
33 ויתן להם משה לבני ראובן ולבני גד ולחצי שבט המנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן ארץ לעריה בגבולת ערי הארץ סביב
34 ויבנו בני גד את דיבון ואת עטרות ואת ערער
35 ואת עטרות שפים ואת יעזר ויגבהה
36 ואת בית נמרה ואת בית הרן ערי מבצר וגדרות צאן
37 ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלה ואת קריתים
38 ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם ואת שבמה ויקראו בשמות את שמות הערים אשר בנו
39 וילכו בני מכיר בן מנשה . . גלעדה וילכדוה ויורישו את האמרי אשר בה
40 ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה וישב בה
41 ויאיר בן מנשה הלך וילכד את חותים ויקרא אתהן חות יאיר
42 ונבח הלך וילכד את קנת ואת בנתיה ויקרא לה נבח בשמו
Copyright information for SP