Numbers 32

1ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד ולחצי שבט המנשה עצום מאד ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה
2ויבאו בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמר
3עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבמה ונבו ובעון
4הארץ אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל ארץ מקנה היא ולעבדיך מקנה
5ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה ואל תעברנו את הירדן
6ויאמר משה לבני ראובן ולבני גד ולחצי שבט המנשה האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה
7ולמה תניאון את לב בני ישראל מעבר אל הארץ אשר נתן להם יהוה
8כה עשו אבתיכם בשלחי אתם מקדש ברנע לראות את הארץ
9ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארץ אשר נתן להם יהוה
10ויחר אף יהוה ביום ההוא וישבע לאמר
11אם יראו האנשים העלים ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא מלאו אחרי
12בלתי כלב בן יפנה הקנזי ויהושע בן נון כי מלאו אחרי יהוה
13ויחר אף יהוה בישראל וינעם במדבר ארבעים שנה עד תם כל הדור העשה הרע בעיני יהוה
14והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף יהוה על ישראל
15כי תשובון מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושחתם לכל העם הזה
16ויגשו אליו ויאמרו גדרות צאן נבנה למקנינו פה וערים לטפנו
17ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאנם אל מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני ישבי הארץ
18לא נשוב אל בתינו עד התנחלו בני ישראל איש את נחלתו
19כי לא ננחל אתם מעבר לירדן והלאה כי באה נחלתנו אלינו מעבר לירדן מזרחה
20ויאמר אליהם משה אם תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני יהוה למלחמה
21ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני יהוה עד הורישו את איביו מפניו
22ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשובון והייתם נקוים מיהוה ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני יהוה
23ואם לא תעשון כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חטאתיכם אשר תמצא אתכם
24בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצאנכם והיוצא מפיכם תעשון
25ויאמרו בני . . ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה אל משה לאמר עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה
26טפנו ונשינו ומקנינו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד
27ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני יהוה למלחמה כאשר אדני דבר
28ויצו להם משה את אלעזר . . הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל
29ויאמר משה אליהם אם יעברו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני יהוה ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחזה
30ואם לא יעברו חלוצים אתכם . . . . . . . . . ונאחזו בתוככם . . בארץ כנען .
31ויענו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה לאמר את אשר דבר יהוה אל עבדיך כן נעשה
32אנחנו נעבר חלוצים לפני יהוה ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן
33ויתן להם משה לבני ראובן ולבני גד ולחצי שבט המנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן ארץ לעריה בגבולת ערי הארץ סביב
34ויבנו בני גד את דיבון ואת עטרות ואת ערער
35ואת עטרות שפים ואת יעזר ויגבהה
36ואת בית נמרה ואת בית הרן ערי מבצר וגדרות צאן
37ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלה ואת קריתים
38ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם ואת שבמה ויקראו בשמות את שמות הערים אשר בנו
39וילכו בני מכיר בן מנשה . . גלעדה וילכדוה ויורישו את האמרי אשר בה
40ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה וישב בה
41ויאיר בן מנשה הלך וילכד את חותים ויקרא אתהן חות יאיר
42ונבח הלך וילכד את קנת ואת בנתיה ויקרא לה נבח בשמו
Copyright information for SP