Numbers 33

1אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן
2ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם
3ויסעו מרעמסס בחדש הראישון בחמשה עשר יום לחדש הראישון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים
4ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים
5ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסכות
6ויסעו מסכות ויחנו באתם אשר בקצה המדבר
7ויסעו מאתם וישבו על פי החירת אשר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל
8ויסעו מפי החירת ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה
9ויסעו ממרה ויבאו אילים ובאילים שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים ויחנו שם
10ויסעו מאילים ויחנו על ים סוף
11ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין
12ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה
13ויסעו מדפקה ויחנו באליש
14ויסעו מאליש ויחנו ברפדים ולא היה שם מים לעם לשתות
15ויסעו מרפדים ויחנו במדבר סיני
16ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברות התאוה
17ויסעו מקברות התאוה ויחנו בחצרות
18ויסעו מחצרות ויחנו ברתמה
19ויסעו מרתמה ויחנו ברמון פרץ
20ויסעו מרמון פרץ ויחנו בלבונה
21ויסעו מלבונה ויחנו ברסה
22ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה
23ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר ויסעו מהר שפר
25ויחנו בחרדה ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת
26ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת
27ויסעו מתחת ויחנו בתרח
28ויסעו מתרח ויחנו במתקה
29ויסעו ממתקה ויחנו בחשמונה
30ויסעו מחשמונה ויחנו במסרות
31ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן
32ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגדה
33ויסעו מחר הגדגדה ויחנו ביטבתה
34ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה
35ויסעו מעברנה ויחנו בעציון גבר
36ויסעו מעציון גבר ויחנו במדבר צן היא קדש
37ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום
38ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש
39ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה במותו בהר ההר
40וישמע הכנעני מלך ערד והוא ישב בנגב בארץ כנען בבוא בני ישראל
41ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמונה
42ויסעו מצלמונה ויחנו בפינן
43ויסעו מפינן ויחנו באבות
44ויסעו מאבות ויחנו בעיי העברים בגבול מואב
45ויסעו מעיים ויחנו בדיבון גד
46ויסעו מדיבון גד ויחנו בעלמון דבלתימה
47ויסעו מעלמון דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו
48ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן יריחו
49ויחנו על הירדן מבית הישמות עד אבל שטים בערבת מואב
50וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן יריחו לאמר
51דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען
52והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכותם תאבדו ואת כל במתם תשמידו
53והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה
54והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבה את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר יצא לו שם הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו
55ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנים בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה
56והיה כאשר דמיתי לעשות להם כן אעשה לכם
Copyright information for SP