Numbers 35

וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן יריחו לאמר
צוי את בני ישראל ונתנו ללוים מנחלת אחזתם ערים לשבת ומגרש לערים סביבתיהם תתנו ללוים
והיו הערים . להם לשבת ומגרשיהן יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חיתם
ומגרשי הערים אשר תתנו ללוים מקיר העיר החוצה אלף אמה סביב
ומדתם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה ואת פאת נגבה אלפים באמה ואת פאת ימה אלפים באמה ואת פאת צפונה אלפים באמה והעיר בתוך זה יהיה לכם מגרשי הערים
ואת הערים אשר תתנו ללוים את שש ערי המקלט אשר תתנו לנוס שמה הרצח ועליהן תתנו ארבעים ושתים עיר
כל הערים אשר תתנו ללוים ארבעים ושמנה עיר אתהן ואת מגרשיהן
והערים אשר תתנו מאחזת בני ישראל מאת הרב תרבו ומאת המעט תמעיטו איש כפי נחלתו אשר ינחל יתן מעריו ללוים
וידבר יהוה אל משה לאמר
10 דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען
11 והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה הרצח מכה נפש בשגגה
12 והיו לכם הערים למקלט מגאל ולא ימות הרצח עד עמדו לפני העדה למשפט
13 והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם
14 את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען ערי מקלט תהיינה
15 לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה
16 ואם בכלי ברזל הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח
17 ואם באבן יד אשר ימות בה הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח
18 ואם בכלי עץ יד אשר ימות בו הכהו וימת . . . רצח הוא מות יומת הרצח
19 גאל הדם הוא ימית את הרצח בפגעו בו הוא ימיתנו
20 ואם בשנאה יהדפנו או השליך עליו . . בצדיה וימת
21 או באיבה הכהו בידו וימת מות יומת המכה רצח הוא . . . גאל הדם ימית את הרצח בפגעו בו
22 ואם בפתע בלא איבה הדיפו או השליך עליו כל כלי בלא צדיה
23 או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות ויפל עליו וימת והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו
24 ושפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם על המשפטים האלה
25 והצילו העדה את המכה מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אתו בשמן הקדש
26 ואם יצא יצא הרצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה
27 ומצא אתו גאל הדם . . מחוץ לגבול עיר מקלטו ורצח גאל הדם את הרצח אין לו דם
28 כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרצח אל ארץ אחזתו
29 והיו אלה לכם לחקת משפט לדרתיכם בכל מושבתיכם
30 כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרצח ועד אחד לא יענה בנפש למות
31 ולא תקחו כפר לנפש רצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת
32 ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן הגדול
33 ולא תחניפו את הארץ אשר אתם ישבים בה כי הדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו
34 ולא תטמאו את הארץ אשר אתם ישבים בה אשר אני שכן בתוכה כי אני יהוה שכן בתוך בני ישראל
Copyright information for SP