Numbers 36

ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מכיר בן מנשה ממשפחת בני יוסף וידברו לפני משה ולפני . . . הנשיאים ראשי האבות לבני ישראל
ויאמרו את אדני צוה יהוה לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל ואדני צוה ביהוה לתת את נחלת צלפחד אחינו לבנתיו
והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים ונגרעה נחלתן מנחלת אבתינו ונוספה על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומגורל נחלתנו יגרע
ואם יהיה היובל לבני ישראל ונוספה נחלתן על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומנחלת מטה אבתינו יגרע נחלתן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ויצו משה את בני ישראל על פי יהוה לאמר כן מטה בני יוסף דברים
זה הדבר אשר צוה יהוה לבנות צלפחד לאמר לטוב בעיניהם . תהיינה לנשים אך למשפחת מטה אביהן תהיינה לנשים
ולא תסב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה כי איש בנחלת מטה אבתיו ידבקו בני ישראל
וכל בת ירשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאשה למען יירשו בני ישראל איש את נחלת אבתיו
ולא תסב נחלה ממטה אל מטה אחר כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל
10 כאשר צוה יהוה את משה כן עשו בנות צלפחד
11 ותהיינה מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים
12 ממשפחת בני מנשה בן יוסף היו לנשים ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן
13 אלה המצות והמשפטים אשר צוה יהוה ביד משה אל בני ישראל בערבת מואב על ירדן יריחו
Copyright information for SP