Numbers 36

1ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מכיר בן מנשה ממשפחת בני יוסף וידברו לפני משה ולפני . . . הנשיאים ראשי האבות לבני ישראל
2ויאמרו את אדני צוה יהוה לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל ואדני צוה ביהוה לתת את נחלת צלפחד אחינו לבנתיו
3והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים ונגרעה נחלתן מנחלת אבתינו ונוספה על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומגורל נחלתנו יגרע
4ואם יהיה היובל לבני ישראל ונוספה נחלתן על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומנחלת מטה אבתינו יגרע נחלתן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5ויצו משה את בני ישראל על פי יהוה לאמר כן מטה בני יוסף דברים
6זה הדבר אשר צוה יהוה לבנות צלפחד לאמר לטוב בעיניהם . תהיינה לנשים אך למשפחת מטה אביהן תהיינה לנשים
7ולא תסב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה כי איש בנחלת מטה אבתיו ידבקו בני ישראל
8וכל בת ירשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאשה למען יירשו בני ישראל איש את נחלת אבתיו
9ולא תסב נחלה ממטה אל מטה אחר כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל
10כאשר צוה יהוה את משה כן עשו בנות צלפחד
11ותהיינה מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים
12ממשפחת בני מנשה בן יוסף היו לנשים ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן
13אלה המצות והמשפטים אשר צוה יהוה ביד משה אל בני ישראל בערבת מואב על ירדן יריחו
Copyright information for SP