Numbers 5

וידבר יהוה אל משה לאמר
צוה את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש
מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שכן בתוכם
ויעשו כן בני ישראל וישלחו אתם אל מחוץ למחנה כאשר דבר יהוה אל משה כן עשו בני ישראל
וידבר יהוה אל משה לאמר
דבר אל בני ישראל לאמר איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל ביהוה ואשמה הנפש ההיא
והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישתו יסף עליו ונתן לאשר אשם לו
ואם אין לאיש גאל להשיב האשם אליו האשם המושב ליהוה לכהן מלבד איל הכפרים אשר יכפר בו עליו
וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לו יהיה
10 ואיש את קדשיו לו יהיה ואיש אשר יתן לכהן לו יהיה
11 וידבר יהוה אל משה לאמר
12 דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל
13 ושכב איש אתה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והיא לא נתפשה
14 ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא נטמאה או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה
15 והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קרבנה עליה עשירת האיפה קמח שערים לא יצק עליה שמן ולא יתן עליה לבונה כי מנחת קנאת היא מנחת זכרון מזכרת עון
16 והקריב אתה הכהן והעמדה לפני יהוה
17 ולקח הכהן מים קדשים בכלי חרש ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן אל המים
18 והעמיד הכהן את האשה לפני יהוה ופרע את ראש האשה ונתן על כפיה את מנחת הזכרון מנחת קנאת היא וביד הכהן יהיו מי המרים המאררים
19 והשביע אתה הכהן ואמר אל האשה אם לא שכב איש אתך ואם לא שטית טמאה תחת אישך הנקי ממי המרים המאררים האלה
20 ואת כי שטית תחת אישך וכי נטמאת ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך
21 והשביע הכהן את האשה בשבעת האלה ואמר הכהן לאשה יתן יהוה אתך לאלה ולשבעה בתוך עמך בתת יהוה את ירכך נפלת ואת בטנך צבא
22 ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבת בטן ולנפל ירך ואמרה האשה אמן אמן
23 וכתב את האלות האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים
24 והשקה את האשה את מי המרים המאררים ובאו בה המים המאררים למרים
25 ולקח הכהן מיד האשה את מנחת הקנאת והניף את המנחה לפני יהוה והקריב אתה אל המזבח
26 והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה ואחר ישקה את האשה את המים
27 והשקה את המים והיה אם נטמאה ותמעל מעל באישה ובאו בה המים המאררים למרים וצבתה בטנה ונפלה ירכה והיתה האשה לאלה בקרב עמה
28 ואם לא נטמאה האשה וטהרה היא ונקתה ונזרעה זרע
29 זאת תורת הקנאת אשר תשטה אשה תחת אישה ונטמאה
30 או איש אשר תעבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והעמיד את האשה לפני יהוה ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת
31 ונקה האיש מעון והאשה ההיא תשא את עונה
Copyright information for SP