Numbers 5

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2צוה את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש
3מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שכן בתוכם
4ויעשו כן בני ישראל וישלחו אתם אל מחוץ למחנה כאשר דבר יהוה אל משה כן עשו בני ישראל
5וידבר יהוה אל משה לאמר
6דבר אל בני ישראל לאמר איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל ביהוה ואשמה הנפש ההיא
7והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישתו יסף עליו ונתן לאשר אשם לו
8ואם אין לאיש גאל להשיב האשם אליו האשם המושב ליהוה לכהן מלבד איל הכפרים אשר יכפר בו עליו
9וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לו יהיה
10ואיש את קדשיו לו יהיה ואיש אשר יתן לכהן לו יהיה
11וידבר יהוה אל משה לאמר
12דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל
13ושכב איש אתה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והיא לא נתפשה
14ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא נטמאה או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה
15והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קרבנה עליה עשירת האיפה קמח שערים לא יצק עליה שמן ולא יתן עליה לבונה כי מנחת קנאת היא מנחת זכרון מזכרת עון
16והקריב אתה הכהן והעמדה לפני יהוה
17ולקח הכהן מים קדשים בכלי חרש ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן אל המים
18והעמיד הכהן את האשה לפני יהוה ופרע את ראש האשה ונתן על כפיה את מנחת הזכרון מנחת קנאת היא וביד הכהן יהיו מי המרים המאררים
19והשביע אתה הכהן ואמר אל האשה אם לא שכב איש אתך ואם לא שטית טמאה תחת אישך הנקי ממי המרים המאררים האלה
20ואת כי שטית תחת אישך וכי נטמאת ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך
21והשביע הכהן את האשה בשבעת האלה ואמר הכהן לאשה יתן יהוה אתך לאלה ולשבעה בתוך עמך בתת יהוה את ירכך נפלת ואת בטנך צבא
22ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבת בטן ולנפל ירך ואמרה האשה אמן אמן
23וכתב את האלות האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים
24והשקה את האשה את מי המרים המאררים ובאו בה המים המאררים למרים
25ולקח הכהן מיד האשה את מנחת הקנאת והניף את המנחה לפני יהוה והקריב אתה אל המזבח
26והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה ואחר ישקה את האשה את המים
27והשקה את המים והיה אם נטמאה ותמעל מעל באישה ובאו בה המים המאררים למרים וצבתה בטנה ונפלה ירכה והיתה האשה לאלה בקרב עמה
28ואם לא נטמאה האשה וטהרה היא ונקתה ונזרעה זרע
29זאת תורת הקנאת אשר תשטה אשה תחת אישה ונטמאה
30או איש אשר תעבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והעמיד את האשה לפני יהוה ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת
31ונקה האיש מעון והאשה ההיא תשא את עונה
Copyright information for SP