Numbers 6

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר ליהוה
3מיין ושכר יזיר חמץ יין וחמץ שכר לא ישתה וכל משארת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל
4כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל
5כל ימי נדר נזרו תער לא יעבר על ראשו עד מלאת הימים אשר יזיר ליהוה קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו
6כל ימי הזירו ליהוה על נפש מת לא יבוא
7לאביו ולאמו לאחיו ולאחתו לא יטמא להם במותם כי נזר אלהיו על ראשו
8כל ימי נזרו קדוש הוא ליהוה
9וכי ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא ראש נזרו וגלח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו
10וביום השמיני יביא שתי תרים או שני בני יונה אל הכהן אל פתח אהל מועד
11ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וקדש את ראשו ביום ההוא
12והזיר ליהוה את ימי נזרו והביא כבש בן שנתו לאשם והימים הראישונים יפלו כי טמא נזרו
13וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו יביא אתו אל פתח אהל מועד
14והקריב את קרבנו ליהוה כבש בן שנתו תמים אחד לעלה וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת ואיל אחד תמים לשלמים
15וסל מצות סלת חלות בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן ומנחתם ונסכיהם
16והקריב הכהן לפני יהוה ועשה את חטאתו ואת עלתו
17ואת האיל יעשה זבח שלמים ליהוה על סל המצות ועשה הכהן את מנחתו ואת נסכו
18וגלח הנזיר פתח אהל מועד את ראש נזרו ולקח את שער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים
19ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן האיל וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחד ונתן על כפי הנזיר אחרי התגלחו את נזרו
20והניף אתם הכהן תנופה לפני יהוה קדש הוא לכהן יהיה על חזה התנופה ועל שוק התרומה ואחר ישתה הנזיר יין
21זאת תורת הנזיר אשר ידר קרבנו ליהוה על נזרו מלבד אשר תשיג ידו כפי נדרו אשר ידר כן יעשה על תורת נזרו
22וידבר יהוה אל משה לאמר
23דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמר להם
24יברכך יהוה וישמרך
25יאיר יהוה פניו אליך ויחנך
26ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום
27ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם
Copyright information for SP