Deuteronomy 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . האמורי . . . . . . . . . . .
. . . . . מושה . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . ובואו . האמורי . כול . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . בואו . . . . . . לאבותיכם . וליצחק וליעקוב . . . .
ואומר . . . . . . . . .
10 . . . . . . . . .
11 . . . יוסיף . . . . . . . . .
12 . . . . . .
13 . . . . . . . . .
14 . . . . . . . .
15 . . . . . . ונבונים . . . . . . . . . . . . . .
16 . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 . . . . . . . . .
19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 . . . . . . . . . . .
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 . . . . מכמה שני . . . . .
24 . . . . . . . . הארץ
25 . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 . . . . . . . .
27 . . . . . . . . . . . . . .
28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 . . . . . . .
30 . . . . . . . . . . . . .
31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 . . . . . .
33 . . . . . . . . . להראות . . . . . .
34 . . . . . . . .
35 . . . . . . . . . . . . . . .
36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 . . . . . . . . . . .
38 . . . . . . . . . . . . . . .
39 . . . . . . . . ידע . . . . . . . . . .
40 . . . . . . . .
41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 . . . . . . . . . . . . . . . .
43 . . . . . . . . . . . .
44 . . . . . . . . . . . . . . . . החרמה
45 . . . . . . . . . . .
46 . . . . . . .
Copyright information for SPDS