Deuteronomy 11

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כול האדם אשר לקרח . . . . כול .
. . . . כול מעשי . הגדולים . לכם .
. . כול . החוקים והמשפטים . אנוכי . . . . . ורביתם . וירשתמה . . . . עוברים את הירדן . .
. . . . . . . . לאבותיכם . . . אחריהם . . . .
10 . . . אתמה . . . לוא . . היאה . . . . . . . והשקיתה ברגליכה . .
11 . . תמה . . . . . . . . . .
12 . . . אלוהיכה דורש אותה . . . . . . שנה . . .
13 . . שמוע . . . . . . אתכמה . . . . . . . . . .
14 . . . . . . . . . .
15 . . . . . .
16 . . . . . . . . . . .
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 . . . . . . . . . . . . . . לטוטפות . .
19 . . . . . . . . . . . .
20 . . . . .
21 . . . . . . . . . . לאבותיכם . . . . . .
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 . . . . . . . . . . . .
24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 . . . . . . .
27 . . . . . . . . . אנוכי . . .
28 . . . . . . . . . . . . אנוכי . . . . . . . . . .
29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 . . . . . . . . . . . . .
Copyright information for SPDS