Deuteronomy 17

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ובערתה . .
13 וכול . . . ולוא . .
14 . . . . . . אלוהתכה נותן לכה . . . ואמרתה . . . ככול . . סביבותי
15 . . עליכה . . . . אלוהיכה . . אחיכה . עליכה . לוא . . עליכה . נוכרי . . . .
16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 . . . . . . . . . . . . .
18 . . . . . . . . . . . . . . . .
19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copyright information for SPDS