Deuteronomy 17

1. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ובערתה . .
13וכול . . . ולוא . .
14. . . . . . אלוהתכה נותן לכה . . . ואמרתה . . . ככול . . סביבותי
15. . עליכה . . . . אלוהיכה . . אחיכה . עליכה . לוא . . עליכה . נוכרי . . . .
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. . . . . . . . . . . . .
18. . . . . . . . . . . . . . . .
19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copyright information for SPDS