Exodus 13

. . . מושה לאמור
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . בחוזק . . . . . . . .
. אתמה יוצאים בחודש .
. . . אלוהיכה . . הארץ . . והאמורי . . החוי היבוסי והגרגשי כאשר . לאבותיכה . להם ולזרעם . . . ועבדתה . העבודה . בחודש .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 . . . . . . .
11 . . . . . . . . . . . . . .
14 . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . אנכי . . . . . . . . . . .
16 . . . . . . . . . . . . . .
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 . . . . . . . . . . . . . .
19 . . . . . . . השביע . . . . . . . . . . . . . . .
20 . . . . . . .
21 . . . . . . לנחותם . . . . . . . . .
22 . . . . . . . . . .
Copyright information for SPDS