Exodus 13

1. . . מושה לאמור
2. . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . בחוזק . . . . . . . .
4. אתמה יוצאים בחודש .
5. . . אלוהיכה . . הארץ . . והאמורי . . החוי היבוסי והגרגשי כאשר . לאבותיכה . להם ולזרעם . . . ועבדתה . העבודה . בחודש .
6. . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . .
14. . . . . . . . . . . . . . . . .
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . אנכי . . . . . . . . . . .
16. . . . . . . . . . . . . .
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. . . . . . . . . . . . . .
19. . . . . . . השביע . . . . . . . . . . . . . . .
20. . . . . . .
21. . . . . . לנחותם . . . . . . . . .
22. . . . . . . . . .
Copyright information for SPDS