Exodus 18

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . אחרי .
3. . . . . . . . . . . . נוכריה
4. . . . . . . ויצילני . .
5. . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . יתרו חתנך . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . ויביאהו .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . מצריים
10. . . . . . . . מצריים . . . . . . . . מצריים
11. . . . . . . . . . . .
12. . . . עולה . . ויבוא אהרון . . . לאכול . . . . . .
13. . . . לשפוט . . . . . . . בוקר . .
14. . . . . . . . . ויאומר . . . . . עושה . . . . . . . . . . . . .
15. . . . . . . . .
16. . . . ובוא . . . . . . . . חוקי . . .
17. . . . . . . . . .
18. . . . . . . . . . . . . . . . .
19. . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. . . . . התורות . . . . . . . . . . .
21. . . מכול . . . . יהוה . . שונאי . אתם . . . . מאיות ושרי . . .
22. . . בכול . . . . . . . . . . ישפוטו . . . . .
23. . . . . . . . . . . . . . . . .
24ישמע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יאומר משה אל העם לא אוכל . לבדי שאת אתכם יהוה אלהיכם הרבה . . היום ככוכבי השמים לרוב יהוה אלהי אבותיכם . עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם איכה אשא לבדי טרחכם משאכם וריבכם הבו לכם אנשים חכמים ונבונים . לשבטיכם ואשימם בראשיכם . ויאמרו . . אשר דברת . . . . . . . . . אותם . . . . . . . חמשים . . . לשבטיהם יצו את . . . בין אחיכם . . . איש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. . . . . . . . . . . . . . . .
27. . . . . . . .
Copyright information for SPDS