Exodus 18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . אחרי .
. . . . . . . . . . . . נוכריה
. . . . . . . ויצילני . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . יתרו חתנך . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ויביאהו .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . מצריים
10 . . . . . . . . מצריים . . . . . . . . מצריים
11 . . . . . . . . . . . .
12 . . . . עולה . . ויבוא אהרון . . . לאכול . . . . . .
13 . . . . לשפוט . . . . . . . בוקר . .
14 . . . . . . . . . ויאומר . . . . . עושה . . . . . . . . . . . . .
15 . . . . . . . . .
16 . . . . ובוא . . . . . . . . חוקי . . .
17 . . . . . . . . . .
18 . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 . . . . . התורות . . . . . . . . . . .
21 . . . מכול . . . . יהוה . . שונאי . אתם . . . . מאיות ושרי . . .
22 . . . בכול . . . . . . . . . . ישפוטו . . . . .
23 . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 ישמע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יאומר משה אל העם לא אוכל . לבדי שאת אתכם יהוה אלהיכם הרבה . . היום ככוכבי השמים לרוב יהוה אלהי אבותיכם . עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם איכה אשא לבדי טרחכם משאכם וריבכם הבו לכם אנשים חכמים ונבונים . לשבטיכם ואשימם בראשיכם . ויאמרו . . אשר דברת . . . . . . . . . אותם . . . . . . . חמשים . . . לשבטיהם יצו את . . . בין אחיכם . . . איש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 . . . . . . . . . . . . . . . .
27 . . . . . . . .
Copyright information for SPDS