Exodus 19

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . בכה . . . מושה . . . . .
10 . . . . . . . . . . . .
11 . . . . . . . . . . . . . . .
12 . . . . . . לאמור . . . . . . . . . . .
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 . . . . . . . . . . .
16 . . . . הבוקר . . . . . . . . שופר . . . . . . .
17 . . . . . . . . . . .
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 . . . . . . . . . . .
20 . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 . . . . . . . . . . . . . . .
22 . . . . . . . . . .
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 . . . . . . . ואהרון . . . . . . . . . . .
25 . . . . . . ויאומר .
Copyright information for SPDS