Exodus 19

1. . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . בכה . . . מושה . . . . .
10. . . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . .
12. . . . . . לאמור . . . . . . . . . . .
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. . . . . . . . . . .
16. . . . הבוקר . . . . . . . . שופר . . . . . . .
17. . . . . . . . . . .
18. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. . . . . . . . . . .
20. . . . . . . . . . . . . . . . .
21. . . . . . . . . . . . . . .
22. . . . . . . . . .
23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. . . . . . . ואהרון . . . . . . . . . . .
25. . . . . . ויאומר .
Copyright information for SPDS