Exodus 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . אהרון . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
10 . . . . . . . . . . . . .
11 . . . . . יפתח . . . . . . . . . . . .
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 . . .
14 . . . . . . . . . . . . . . .
15 . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 . . . . . . .
17 . . . . . . . . . . . . .
18 . . . . .
20 . . . . . . . . . . .
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 . . . . . . . . .
23 . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 . . . . . . . . . . .
25 . . . . . . . . . . . . . . . .
26 . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 . . . מטבעותו . טבעות . . . . . . . . . . . .
29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 . . . . . . . . . . . . . . . . אהרון . . . . . . . . .
31 עשית . . . . .
32 . . . . . . . . . . . . . . . .
33 . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 . . . . . . . . . .
35 . . . . . . . . . . . . . .
36 . . . . . . . . . .
37 . . . . . . . . . . . . .
38 . . . . . . . עוון . . . . . . . . . . . . . . . .
39 . . . . . . . . . . .
40 . אהרון . . . . . . . . . .
41 והלבשתם אותם . אהרון . . . . . . . . . . . . .
42 . . . . . . . . . . .
43 . . . . . בבואם . . . . . . . . בקודש . . עוון . . . . . .
Copyright information for SPDS