Exodus 3

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . והפרזי והאמרי החוי הגרגשי .
9. . . . . . . . . . . . מרצים . .
10. . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . .
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. . . . . . . . . . . אליהם אלוהי . . . . . . . . אומר .
14ויואמר אלוהים . מושה . . . ויואמר . תואמר . . . . . .
15ויואמר אלוהים עוד . מושה כי תואמר . . . . אלוהי אבותיכם אלוהי . . ישחק ואלוהי יעקוב . . . . . . . לדור ודור
16. ואספתה . . . . ואמרתה . . אלוהי אבותיכם . . אלוהי . ואלוהי ישחק ואלוהי יעקוב לאמור פקוד . . . עשוי . .
17ואומרה . . . . . . . . האמורי הפרזי . החוי . והגרגשי . . . . .
18. . ובאתה . . בני . . . . . . . אלוהי . . . . . . . שלושת . . . . אלוהינו
19. . . . . . . . ללכת כי אם . .
20. . . . . . . נפלאותי . . . . . . .
21וכן . . . . . . . . . . . .
22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copyright information for SPDS