Exodus 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . והפרזי והאמרי החוי הגרגשי .
. . . . . . . . . . . . מרצים . .
10 . . . . . . . . . . .
11 . . . . . . . . . . . . . . . .
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 . . . . . . . . . . . אליהם אלוהי . . . . . . . . אומר .
14 ויואמר אלוהים . מושה . . . ויואמר . תואמר . . . . . .
15 ויואמר אלוהים עוד . מושה כי תואמר . . . . אלוהי אבותיכם אלוהי . . ישחק ואלוהי יעקוב . . . . . . . לדור ודור
16 . ואספתה . . . . ואמרתה . . אלוהי אבותיכם . . אלוהי . ואלוהי ישחק ואלוהי יעקוב לאמור פקוד . . . עשוי . .
17 ואומרה . . . . . . . . האמורי הפרזי . החוי . והגרגשי . . . . .
18 . . ובאתה . . בני . . . . . . . אלוהי . . . . . . . שלושת . . . . אלוהינו
19 . . . . . . . . ללכת כי אם . .
20 . . . . . . . נפלאותי . . . . . . .
21 וכן . . . . . . . . . . . .
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copyright information for SPDS