Leviticus 27

. . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 . . . . . . . . . . . . . . .
12 . . . . . . . . . . יהוה
13 . . . . חמישיתו . .
14 . . יקדיש . . . . . . . . . . . . . . . .
15 . . . . . . חמשית . . . . .
16 . . . . . . . . . . . . . . . .
17 . . . . . . .
18 . . . . . . . . . . . . . הנתרות . . . . .
19 . . יגאלך . . . . . את חמשית כסף ערכך עליו וקם לו
20 ואם לא יגאל את השדה ואם מכר את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד
21 והיה השדה בצאתו ביבל קדש ליהוה כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו
22 ואם את שדה מקנתו . . . . . .
23 . . . . . . . . . . . . . . . .
24 . . . . . . . . . . .
25 . . . . . . . .
26 . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 . . . . . . . . . . . . .
28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 . . . . . . . . . .
30 . . . . . . . . . . .
31 . . . . . . . .
32 . . . . . . . . . . . . .
33 . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 . . . . . . . . . . . .
Copyright information for SPDS