Leviticus 7

. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
10 . . . . . . . . . . .
11 . . . . . . .
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 . . . . . . . . . .
14 . . . . . . . . . . . . . .
15 . . . . . . . . . . . .
16 . . . . . . . . . . . . . . .
17 . . . . . . .
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 . . . בכול . . . . . . כול . . .
20 . . . . . השלמה . . . . . . . .
21 . . . בכול . . . . . . . בכול . . . . . . . . . . . .
22 . . . . לאמור
23 . . . . לאמור כול . . . . . .
24 . . . . . לכול . ואכול . .
25 . כול אוכל . . . . יקריבו . קרבן . . . האוכלת .
26 וכול . . . בכול . . .
27 . . . . . . . . . .
28 . . . . .
29 . . . . . . . . . . . . . . . .
30 . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 . . . . . . . . .
32 . . . . . . . .
33 . . . . . . . . . . . . .
34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 זואת . אהרון . . . . . . . . .
36 . . . . . . . . . . . . . .
37 . . . . . . . . .
38 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copyright information for SPDS