Numbers 28

1. . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . .
7. . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . .
13. . . . . . . . . . . . .
14. . . . . ושלישית ההין לאיל ורביעית ההין יין יהיה לכבש האחד זואת עולת החודש בחודשי . .
15. . . . . . עולת . . .
16ובחודש . . . . לחודש . .
17. . . לחודש . . . . . תואכלו
18. . . . . . . . .
19. . . . . . . . . . . . . . . . .
20. . . . . . . . . . .
21. . . . . . .
23. . . . . . . . .
24. . . . . . . . . . . . . . .
25. . . . . . . . . . .
26. . . . . . . . . . . . . . . .
27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. . . . שלושה עשרונים . . . עשרונים . .
29. . . . . .
30. . . . . עליכמה
31. עולת . . . לי תמימים . לכמה .
Copyright information for SPDS