Numbers 28

. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
10 . . . . . . .
11 . . . . . . . . . . . . . . . .
13 . . . . . . . . . . . . .
14 . . . . . ושלישית ההין לאיל ורביעית ההין יין יהיה לכבש האחד זואת עולת החודש בחודשי . .
15 . . . . . . עולת . . .
16 ובחודש . . . . לחודש . .
17 . . . לחודש . . . . . תואכלו
18 . . . . . . . . .
19 . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 . . . . . . . . . . .
21 . . . . . . .
23 . . . . . . . . .
24 . . . . . . . . . . . . . . .
25 . . . . . . . . . . .
26 . . . . . . . . . . . . . . . .
27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 . . . . שלושה עשרונים . . . עשרונים . .
29 . . . . . .
30 . . . . . עליכמה
31 . עולת . . . לי תמימים . לכמה .
Copyright information for SPDS