Deuteronomy 14

1בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת
2כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה . להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה
3לא תאכל כל תועבה
4זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים
5איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר
6וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו
7אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם
8ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא . . . ולא גרה . . טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו
9את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו
10וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם
11כל צפור טהרה תאכלו
12וזה אשר לא תאכלו מהם . הנשר . והפרס . והעזניה .
13והראה ואת האיה והדיה למינה
14ואת כל ערב למינו
15ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף . ואת הנץ למינהו
16את הכוס . . ואת הינשוף . והתנשמת .
17והקאת ואת הרחמה ואת השלך .
18והחסידה והאנפה למינה . והדוכיפת . והעטלף
19וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו .
20כל עוף טהור תאכלו
21לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו
22עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה
23ואכלת לפני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר . . לשכן . שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את יהוה אלהיך כל הימים
24וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום . שמו שם כי יברכך יהוה אלהיך
25ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו
26ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך
27והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך
28מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך
29ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה
Copyright information for SPMT