Deuteronomy 16

1שמור את חדש האביב ועשית פסח ליהוה אלהיך כי בחדש האביב הוציאך יהוה אלהיך ממצרים לילה
2וזבחת פסח ליהוה אלהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר יהוה . לשכן . שמו שם
3לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך
4ולא יראה לך שאר בכל גבלך שבעת ימים ולא ילין מן הבשר אשר תזבח . בערב ביום הראשון לבקר
5לא תוכל לזבח את הפסח באחד שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך
6כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך . לשכן . שמו שם . תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד . צאתך ממצרים
7ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו ופנית בבקר והלכת לאהליך
8ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת ליהוה אלהיך לא תעשה . . מלאכה .
9שבעה שבעת תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות
10ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך מסת נדבת ידך אשר תתן כאשר יברכך יהוה אלהיך
11ושמחת לפני יהוה אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן . שמו שם
12וזכרת כי עבד היית . במצרים ושמרת ועשית את החקים האלה
13חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך
14ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך
15שבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשר יבחר יהוה . כי יברכך יהוה אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח
16שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר . בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את פני יהוה ריקם
17איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך
18שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק
19לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם
20צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך
21לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח יהוה אלהיך אשר תעשה לך
22ולא תקים לך מצבה אשר שנא יהוה אלהיך
Copyright information for SPMT