Deuteronomy 18

1לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל אשי יהוה ונחלתו יאכלון
2ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר לו
3וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם שור אם שה ונתן לכהן הזרע והלחיים והקבה
4ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן לו
5כי בו בחר יהוה אלהיך מכל שבטיך לעמד לשרת . . . . בשם יהוה הוא ובניו כל הימים
6וכי יבא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם ובא בכל אות נפשו אל המקום אשר יבחר יהוה
7ושרת בשם יהוה אלהיו ככל אחיו הלוים העמדים שם לפני יהוה
8חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על האבות
9כי אתה בא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תלמד לעשות כתועבת הגוים ההם
10לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף
11וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל המתים
12כי תועבת יהוה . כל עשה אלה ובגלל התועבת האלה יהוה אלהיך מוריש אותם מפניך
13תמים תהיה עם יהוה אלהיך
14כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעננים ואל קסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך יהוה אלהיך
15נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון
16ככל אשר שאלת מעם יהוה אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשמע את קול יהוה אלהי ואת האש הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות
17ויאמר יהוה אלי היטיבו אשר דברו
18נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו
19והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו
20אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא צויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלהים אחרים ומת הנביא ההוא
21וכי תאמר בלבבך איכה נדע את הדבר אשר לא דברו יהוה
22אשר ידבר הנביא בשם יהוה ולא יהיה הדבר ולא יבא הוא הדבר אשר לא דברו יהוה בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו
Copyright information for SPMT