Deuteronomy 19

1כי יכרית יהוה אלהיך את הגוים אשר יהוה אלהיך נתן לך את ארצם וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם
2שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה
3תכין לך הדרך ושלשת את גבול ארצך אשר ינחילך יהוה אלהיך והיה לנוס שמה כל רצח
4וזה דבר הרצח אשר ינוס שמה וחי אשר יכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמל שלשם
5ואשר יבא את רעהו ביער לחטב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרת העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת הוא ינוס אל אחת . הערים האלה וחי
6פן ירדף גאל הדם אחרי הרצח כי יחם לבבו והשיגו כי ירבה הדרך והכהו נפש ולו אין משפט מות כי לא שנא הוא לו מתמול שלשום
7על כן אנכי מצוך לאמר שלש ערים תבדיל לך
8ואם ירחיב יהוה אלהיך את גבלך כאשר נשבע לאבתיך ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת לאבתיך
9כי תשמר את כל המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך וללכת בדרכיו כל הימים ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה
10ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה והיה עליך דמים
11וכי יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומת ונס אל אחת . הערים האל
12ושלחו זקני עירו ולקחו אתו משם ונתנו אתו ביד גאל הדם ומת
13לא תחוס עינך עליו ובערת דם הנקי מישראל וטוב לך
14לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשנים בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה
15לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר
16כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה
17ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני יהוה לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו בימים ההם
18ודרשו השפטים היטב והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו
19ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך
20והנשארים ישמעו ויראו ולא יספו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך
21ולא תחוס עינך נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד רגל ברגל
Copyright information for SPMT