Deuteronomy 2

1ונפן ונסע המדברה דרך ים סוף כאשר דבר יהוה אלי ונסב את הר שעיר ימים רבים
2ויאמר יהוה אלי לאמר
3רב לכם סב את ההר הזה פנו לכם צפנה
4ואת העם צו לאמר אתם עברים בגבול אחיכם בני עשו הישבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד
5אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם . עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר
6אכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם וגם מים תכרו מאתם בכסף ושתיתם
7כי יהוה אלהיך ברכך בכל מעשה ידך ידע לכתך את המדבר הגדל הזה זה ארבעים שנה יהוה אלהיך עמך לא חסרת דבר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8ונעבר מאת אחינו בני עשו הישבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעצין גבר ונפן ונעבר דרך מדבר מואב
9ויאמר יהוה אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירשה כי לבני לוט נתתי את ער ירשה
10האמים לפנים ישבו בה עם גדול ורב ורם כענקים
11רפאים יחשבו אף הם כענקים והמאבים יקראו להם אמים
12ובשעיר ישבו החרים לפנים ובני עשו יירשום וישמידום . מפניהם . וישבו תחתם כאשר עשה ישראל לארץ ירשתו אשר נתן יהוה להם
13עתה קמו . ועברו לכם את נחל זרד ונעבר את נחל זרד
14והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ושמנה שנה עד תם כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע יהוה להם
15וגם יד יהוה היתה בם להמם מקרב המחנה עד תמם
16ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם
17וידבר יהוה אלי לאמר
18אתה עבר היום את גבול מואב את ער
19וקרבת מול בני עמון אל תצרם ואל תתגר בם כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירשה כי לבני לוט נתתיה ירשה
20ארץ רפאים תחשב אף הוא רפאים ישבו בה לפנים והעמנים יקראו להם זמזמים
21עם גדול ורב ורם כענקים וישמידם יהוה מפניהם ויירשם וישבו תחתם
22כאשר עשה לבני עשו הישבים בשעיר אשר השמיד את החרי מפניהם ויירשם וישבו תחתם עד היום הזה
23והעוים הישבים בחצרים עד עזה כפתרים היצאים מכפתר השמידם וישבו תחתם
24קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה נתתי בידך את סיחן מלך חשבון האמרי ואת ארצו החל רש והתגר בו מלחמה
25היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים אשר ישמעון . שמעך ורגזו וחלו מפניך
26ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמר
27אעברה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאול
28אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי רק אעברה ברגלי
29כאשר עשו לי בני עשו הישבים בשעיר והמואבים הישבים בער עד אשר אעבר את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו
30ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו כי הקשה יהוה אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה
31ויאמר יהוה אלי ראה החלתי תת לפניך את סיחן . . . ואת ארצו החל רש לרשת את ארצו
32ויצא סיחן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה יהצה
33ויתנהו יהוה אלהינו לפנינו ונך אתו ואת בנו ואת כל עמו
34ונלכד את כל עריו בעת ההוא ונחרם את כל עיר מתם והנשים והטף לא השארנו שריד
35רק הבהמה בזזנו לנו ושלל הערים אשר לכדנו
36מערער אשר על שפת נחל ארנן והעיר אשר בנחל ועד הגלעד לא היתה קריה אשר שגבה ממנו את הכל נתן יהוה אלהינו לפנינו
37רק אל ארץ בני עמון לא קרבת כל יד נחל יבק וערי ההר וכל אשר צוה יהוה אלהינו
Copyright information for SPMT