Deuteronomy 22

1לא תראה את שור אחיך או את שיו . . . . נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך
2ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו . והשבתו לו
3וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם
4לא תראה את חמור אחיך או . שורו . . . . נפלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו
5לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה
6כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרחים או ביצים והאם רבצת על האפרחים או על הביצים לא תקח האם על הבנים
7שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים
8כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו
9לא תזרע כרמך כלאים פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם
10לא תחרש בשור ובחמר יחדו
11לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו
12גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה
13כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה
14ושם לה עלילת דברים והוצא עליה שם רע ואמר את האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים
15ולקח אבי הנער ואמה והוציאו את בתולי הנער אל זקני העיר השערה
16ואמר אבי הנער אל הזקנים את בתי נתתי לאיש הזה לאשה וישנאה
17והנה הוא . שם עלילת דברים לאמר לא מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי ופרשו השמלה לפני זקני העיר
18ולקחו זקני העיר ההוא את האיש . ויסרו אתו
19וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו
20ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו בתולים לנער
21והוציאו את הנער אל פתח בית אביה וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה כי עשתה נבלה בישראל לזנות . בית אביה ובערת הרע מקרבך
22כי ימצא איש שכב עם אשה בעלת בעל ומתו גם שניהם האיש השכב עם האשה והאשה ובערת הרע מישראל
23כי יהיה נער בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה
24והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו את הנער על דבר אשר לא צעקה בעיר ואת האיש על דבר אשר ענה את אשת רעהו ובערת הרע מקרבך
25ואם בשדה ימצא האיש את הנער המארשה והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר שכב עמה לבדו
26ולנער לא תעשה דבר אין לנער חטא מות כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה
27כי בשדה מצאה צעקה הנער המארשה ואין מושיע לה
28כי ימצא איש נער בתולה אשר לא ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו
29ונתן האיש השכב עמה לאבי הנער חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה לא יוכל שלחה כל ימיו
Copyright information for SPMT