Deuteronomy 23

לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו
לא יבא פצוע דכה וכרות שפכה בקהל יהוה
לא יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא לו בקהל יהוה
לא יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא להם בקהל יהוה עד עולם
על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך
ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך
לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם
לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו
בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל יהוה
10 כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע
11 כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך המחנה
12 והיה לפנות ערב ירחץ . במים וכבא השמש . . יבא אל תוך המחנה
13 ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ
14 ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך
15 כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך
16 לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו
17 עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו
18 לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל
19 לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם
20 לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך
21 לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה
22 כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא
23 וכי תחדל לנדר לא יהיה בך חטא
24 מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך
25 כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן
26 כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך
Copyright information for SPMT