Deuteronomy 23

1לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו
2לא יבא פצוע דכה וכרות שפכה בקהל יהוה
3לא יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא לו בקהל יהוה
4לא יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא להם בקהל יהוה עד עולם
5על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך
6ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך
7לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם
8לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו
9בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל יהוה
10כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע
11כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך המחנה
12והיה לפנות ערב ירחץ . במים וכבא השמש . . יבא אל תוך המחנה
13ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ
14ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך
15כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך
16לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו
17עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו
18לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל
19לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם
20לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך
21לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה
22כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא
23וכי תחדל לנדר לא יהיה בך חטא
24מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך
25כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן
26כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך
Copyright information for SPMT