Deuteronomy 34

ויעל משה מערבת מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני ירחו ויראהו יהוה את כל הארץ את הגלעד עד דן
ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון
ואת הנגב ואת הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד צער
ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי . לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר
וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב על פי יהוה
ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה
ומשה בן מאה ועשרים שנה במתו לא כהתה עינו ולא נס לחה
ויבכו בני ישראל את משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה
ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את משה
10 ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים
11 לכל האתת והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו
12 ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל
Copyright information for SPMT