Deuteronomy 34

1ויעל משה מערבת מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני ירחו ויראהו יהוה את כל הארץ את הגלעד עד דן
2ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון
3ואת הנגב ואת הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד צער
4ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי . לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר
5וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב על פי יהוה
6ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה
7ומשה בן מאה ועשרים שנה במתו לא כהתה עינו ולא נס לחה
8ויבכו בני ישראל את משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה
9ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את משה
10ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים
11לכל האתת והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו
12ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל
Copyright information for SPMT