Deuteronomy 5

1אשדת הפסגה ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלהם שמע ישראל את החקים ואת המשפטים אשר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושמרתם
2לעשתם יהוה אלהינו כרת עמנו ברית
3בחרב לא את אבתינו כרת יהוה את הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים
4פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש
5אנכי עמד בין יהוה וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את דבר יהוה . כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמר
6אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים
7לא יהיה לך אלהים אחרים על פני
8לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ
9לא תשתחוה להם ולא תעבדם . כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על בנים ועל שלשים ועל רבעים לשנאי
10ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותו
11לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא
12שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך יהוה אלהיך
13ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך
14ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה . כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך
15וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך יהוה אלהיך לעשות את יום השבת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך יהוה אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך
17לא תרצח
18ולא תנאף
19ולא תגנב
20ולא תענה ברעך עד שוא
21ולא תחמד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו וכל אשר לרעך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22את הדברים האלה דבר יהוה אל כל קהלכם בהר מתוך האש . הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לחת אבנים ויתנם אלי
23ויהי כשמעכם את הקול מתוך החשך וההר בער באש ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם
24ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את כבדו ואת גדלו ואת קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי
25ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הזאת אם יספים אנחנו לשמע את קול יהוה אלהינו עוד ומתנו
26כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש כמנו ויחי
27קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר יהוה אלהינו . ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר יהוה אלהינו אליך ושמענו ועשינו
28וישמע יהוה את קול דבריכם בדברכם אלי ויאמר יהוה אלי שמעתי את קול דברי העם הזה אשר דברו אליך היטיבו כל אשר דברו
29מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את כל מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעלם
30לך אמר להם שובו לכם לאהליכם
31ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל המצוה והחקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה
32ושמרתם לעשות כאשר צוה יהוה אלהיכם אתכם לא תסרו ימין ושמאל
33בכל הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון
Copyright information for SPMT