Deuteronomy 6

1וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה
2למען תירא את יהוה אלהיך לשמר את כל חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך . אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יארכן ימיך
3ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך ארץ זבת חלב ודבש
4שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד
5ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך
6והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך
7ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך
8וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך
9וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך
10והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדלת וטבת אשר לא בנית
11ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת וברת חצובים אשר לא חצבת כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת
12השמר לך פן תשכח את יהוה . אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים
13את יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע
14לא תלכון אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיכם
15כי אל קנא יהוה אלהיך בקרבך פן יחרה אף יהוה אלהיך בך והשמידך מעל פני האדמה
16לא תנסו את יהוה אלהיכם כאשר נסיתם במסה
17שמור תשמרון את מצות יהוה אלהיכם ועדתיו וחקיו אשר צוך
18ועשית הישר והטוב בעיני יהוה . למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטבה אשר נשבע יהוה לאבתיך
19להדף את כל איביך מפניך כאשר דבר יהוה .
20כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדת והחקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהינו אתכם
21ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה
22ויתן יהוה אותת ומפתים גדלים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו
23ואותנו הוציא משם למען הביא אתנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבתינו
24ויצונו יהוה לעשות את כל החקים האלה ליראה את יהוה אלהינו לטוב לנו כל הימים לחיתנו כהיום הזה
25וצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני יהוה אלהינו כאשר צונו
Copyright information for SPMT