Deuteronomy 8

1כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם
2וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותו אם לא
3ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם
4שמלתך לא בלתה מעליך . ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה
5וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו . יהוה אלהיך מיסרך
6ושמרת את מצות יהוה אלהיך ללכת . בדרכיו וליראה אתו
7כי יהוה אלהיך מביאך אל ארץ טובה . ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר
8ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש
9ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם לא תחסר כל . בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת
10ואכלת ושבעת וברכת את יהוה אלהיך על הארץ הטבה אשר נתן לך
11השמר לך פן תשכח את יהוה אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום
12פן תאכל ושבעת ובתים טבים תבנה וישבת .
13ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה
14ורם לבבך ושכחת את יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים
15המוליכך במדבר הגדל והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים המוציא לך מים מצור החלמיש
16המאכלך מן במדבר אשר לא ידעון אבתיך למען ענתך ולמען נסתך להיטבך באחריתך
17ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה
18וזכרת את יהוה אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבתיך . . . כיום הזה
19והיה אם שכח תשכח את יהוה אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם והשתחוית להם העדתי בכם היום . . . . כי אבד תאבדון
20כגוים אשר יהוה מאביד מפניכם כן תאבדון עקב לא תשמעון בקול יהוה אלהיכם
Copyright information for SPMT