Exodus 1

1ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב . איש וביתו באו
2ראובן שמעון לוי ויהודה
3יששכר זבולן ובנימן
4דן ונפתלי גד ואשר
5ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים . נפש ויוסף היה במצרים
6וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא
7ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם
8ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף
9ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו
10הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ
11וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם ואת רעמסס
12וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ . . ויקצו . מפני בני ישראל
13ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך
14וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך . . . . . . . . . . .
15ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה
16ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת הוא וחיה
17ותיראן המילדת את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים
18ויקרא מלך מצרים למילדת . ויאמר להן מדוע עשיתן . הדבר הזה ותחיין את הילדים
19ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו
20וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד
21ויהי כי יראו המילדת את האלהים ויעש להם בתים
22ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד . היארה תשליכהו וכל הבת תחיון
Copyright information for SPMT