Exodus 13

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא
3ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם . . ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא יהוה אתכם מזה ולא יאכל חמץ
4היום אתם יצאים בחדש האביב
5והיה כי יביאך יהוה . אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי . . והחוי והיבוסי . אשר נשבע לאבתיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבדה הזאת בחדש הזה
6שבעת ימים תאכל מצת וביום השביעי חג ליהוה
7מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך
8והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה יהוה לי בצאתי ממצרים
9והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת יהוה בפיך כי ביד חזקה הוצאך יהוה ממצרים
10ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה
11והיה כי יבאך יהוה . אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבתיך ונתנה לך
12והעברת כל פטר רחם ליהוה וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים ליהוה
13וכל פטר חמר תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה
14והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים מבית עבדים
15ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרג יהוה כל בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד בכור בהמה על כן אני זבח ליהוה כל פטר רחם הזכרים וכל בכור . בני אפדה
16והיה . לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים
17ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן ינחם העם בראתם מלחמה ושבו מצרימה
18ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים
19ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע . את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלהים אתכם והעליתם את עצמתי מזה אתכם
20ויסעו מסכת ויחנו באתם . בקצה המדבר
21ויהוה הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחתם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה
22לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם
Copyright information for SPMT