Exodus 15

אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשירה ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו
יהוה איש מלחמה יהוה שמו
מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלשיו טבעו בים סוף
תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו אבן
ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב
וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש
וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נזלים קפאו תהמת בלב ים
אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי
10 נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים
11 מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא
12 נטית ימינך תבלעמו ארץ
13 נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך
14 שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת
15 אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען
16 תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך יהוה עד יעבר עם זו קנית
17 תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש אדני כוננו ידיך
18 יהוה ימלך לעלם ועד
19 כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עלהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים
20 ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת
21 ותען להם מרים שירו ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים
22 ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים
23 ויבאו מרתה ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה
24 וילנו העם על משה לאמר מה נשתה
25 ויצעק . אל יהוה ויורהו יהוה עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו
26 ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך
27 ויבאו אילמה ושם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם על המים
Copyright information for SPMT