Exodus 15

1אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשירה ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים
2עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו
3יהוה איש מלחמה יהוה שמו
4מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלשיו טבעו בים סוף
5תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו אבן
6ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב
7וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש
8וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נזלים קפאו תהמת בלב ים
9אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי
10נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים
11מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא
12נטית ימינך תבלעמו ארץ
13נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך
14שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת
15אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען
16תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך יהוה עד יעבר עם זו קנית
17תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש אדני כוננו ידיך
18יהוה ימלך לעלם ועד
19כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עלהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים
20ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת
21ותען להם מרים שירו ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים
22ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים
23ויבאו מרתה ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה
24וילנו העם על משה לאמר מה נשתה
25ויצעק . אל יהוה ויורהו יהוה עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו
26ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך
27ויבאו אילמה ושם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם על המים
Copyright information for SPMT