Exodus 17

ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי יהוה ויחנו ברפידים ואין מים לשתת העם
וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון עמדי מה תנסון את יהוה
ויצמא שם העם למים וילן העם על משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להמית אתי ואת בני ואת מקני בצמא
ויצעק משה אל יהוה לאמר מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלני
ויאמר יהוה אל משה עבר לפני העם וקח אתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו את היאר קח בידך והלכת
הנני עמד לפניך שם על הצור בחרב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל
ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסתם את יהוה לאמר היש יהוה בקרבנו אם אין
ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידם
ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלהים בידי
10 ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו . ראש
11 הגבעה והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר
12 עמלק וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא
13 השמש ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו . לפי חרב
14 ויאמר יהוה אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים
15 ויבן משה מזבח ויקרא שמו יהוה נסי
16 ויאמר כי יד על כס יה מלחמה ליהוה בעמלק . מדר דר
Copyright information for SPMT