Exodus 22

1אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים
2אם זרחה השמש עליו דמים לו שלם ישלם אם אין לו . ונמכר בגנבתו
3אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה . . . חיים . שנים ישלם
4כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה ובער בשדה אחר . . . . . . . . מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם
5כי תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את הבערה
6כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגנב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם . שנים
7אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו
8על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם . שנים לרעהו
9כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל . בהמה לשמר ומת או נשבר או נשבה אין ראה
10שבעת יהוה תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם
11ואם גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו
12אם טרף יטרף יבאהו עד הטרפה לא ישלם
13וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם
14אם בעליו עמו לא ישלם אם שכיר הוא בא בשכרו
15וכי יפתה איש בתולה אשר לא ארשה ושכב עמה מהר ימהרנה לו לאשה
16אם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקל כמהר הבתולת
17מכשפה לא תחיה
18כל שכב עם בהמה מות יומת
19זבח לאלהים . יחרם בלתי ליהוה לבדו
20וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים
21כל אלמנה ויתום לא תענון .
22אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו
23וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים
24אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנשה לא תשימון עליו נשך
25אם חבל תחבל שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו
26כי הוא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני
27אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר
28מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי
29כן תעשה לשרך לצאנך שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי
30ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו
Copyright information for SPMT