Exodus 25

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי
3וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת
4ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים
5וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים
6שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים
7אבני שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן
8ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
9ככל אשר אני מראה אותך . את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו
10ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו
11וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב
12ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית
13ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב
14והבאת את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן בהם
15בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו
16ונתת אל הארן את העדת אשר אתן אליך
17ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה
18ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת
19ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשו את הכרבים על שני קצותיו
20והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת יהיו פני הכרבים
21ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל הארן תתן את העדת אשר אתן אליך
22ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על ארון העדת את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל
23ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו
24וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב
25ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר זהב למסגרתו סביב
26ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו
27לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את השלחן
28ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשא בם את השלחן
29ועשית . קערתיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר יסך בהן זהב טהור תעשה אתם
30ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד
31ועשית מנרת זהב טהור מקשה תעשה . המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו
32וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני
33שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן . לששת הקנים היצאים מן המנרה
34ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה
35וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן המנרה
36כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור
37ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה
38ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור
39ככר זהב טהור יעשה אתה את כל הכלים האלה
40וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר
Copyright information for SPMT