Exodus 27

ועשית את המזבח עצי שטים חמש אמות ארך וחמש אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קמתו
ועשית קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו תהיין קרנתיו וצפית אתו נחשת
ועשית סירתיו לדשנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתתיו לכל כליו תעשה נחשת
ועשית לו מכבר מעשה רשת נחשת ועשית על הרשת ארבע טבעת נחשת על ארבע קצותיו
ונתתה אתה תחת כרכב המזבח מלמטה והיתה הרשת עד חצי המזבח
ועשית בדים למזבח בדי עצי שטים וצפית אתם נחשת
והובא את בדיו בטבעת והיו הבדים על שתי צלעת המזבח בשאת אתו
נבוב לחת תעשה אתו כאשר הראה אתך בהר כן יעשו
ועשית את חצר המשכן לפאת נגב תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באמה ארך לפאה האחת
10 ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף
11 וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך ועמדו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף
12 ורחב החצר לפאת ים קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה .
13 ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה
14 וחמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה .
15 ולכתף השנית חמש עשרה . קלעים עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה .
16 ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם עמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה .
17 כל עמודי החצר סביב מחשקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשת
18 ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים וקמה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחשת . .
19 לכל כלי המשכן בכל עבדתו וכל יתדתיו וכל יתדת החצר נחשת . . . . . . . . .
20 ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד
21 באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדת יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני יהוה חקת עולם לדרתם מאת בני ישראל
Copyright information for SPMT