Exodus 28

1ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן
2ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת
3ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי
4ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי
5והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש
6ועשו את האפד זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר מעשה חשב
7שתי כתפת חברת יהיה לו אל שני קצותיו וחבר
8וחשב אפדתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
9ולקחת את שתי אבני שהם ופתחת עליהם . שמות בני ישראל
10ששה משמתם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית כתולדתם
11מעשה חרש אבן פתוחי חתם תפתח את שתי האבנים על שמת בני ישראל מסבת משבצות זהב תעשה אתם
12ושמת את שתי האבנים על כתפת האפד אבני זכרן . לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני יהוה על שתי כתפיו לזכרן
13ועשית משבצת זהב
14ושתי שרשרת זהב טהור מגבלת תעשה אתם מעשה עבת ונתתה את שרשרת העבתת על המשבצת
15ועשית חשן משפט מעשה חשב כמעשה אפד תעשנו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר תעשה אתו
16רבוע יהיה כפול זרת ארכו וזרת רחבו
17ומלאת בו מלאת אבן ארבעה טורים אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד
18והטור השני נפך ספיר ויהלם
19והטור השלישי לשם שבו ואחלמה
20והטור הרביעי תרשיש ושהם וישפה . . משבצים זהב יהיו במלואתם
21והאבנים תהיין על שמת בני ישראל שתים עשרה על שמתם פתוחי חותם איש על שמו תהיין לשני עשר שבט
22ועשית על החשן שרשת גבלת מעשה עבת זהב טהור
23ועשית על החשן שתי . . . טבעות זהב ונתת את שתי הטבעות על שני קצות החשן
24ונתתה את שתי עבתת הזהב על שתי הטבעת אל קצות החשן
25ואת שתי קצות שתי העבתת תתן על שתי המשבצות ונתתה על כתפות האפד אל מול פניו
26ועשית שתי טבעות זהב ושמת אתם על שני קצות החשן על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה
27ועשית שתי טבעות זהב ונתתה אתם על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפוד
28וירכסו את החשן מטבעתו אל טבעת האפוד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החשן מעל האפוד
29ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו אל הקדש לזכרן לפני יהוה תמיד . . . . .
30ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התמים והיו על לב אהרן בבאו לפני יהוה ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני יהוה תמיד
31ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת
32והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג כפי תחרא יהיה לו לא יקרע
33ועשית על שוליו רמני תכלת וארגמן ותולעת שני . . על שוליו סביב ופעמני זהב בתוכם סביב
34פעמן זהב ורמון פעמן זהב ורמון על שולי המעיל סביב
35והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבאו אל הקדש לפני יהוה ובצאתו ולא ימות
36ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם קדש ליהוה
37ושמת אתו על פתיל תכלת והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה
38והיה על מצח אהרן ונשא אהרן את עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנת קדשיהם והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה
39ושבצת . הכתנת שש ועשית מצנפת שש ואבנט תעשה מעשה רקם
40ולבני אהרן תעשה כתנת ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת
41והלבשת אתם את אהרן אחיך ואת בניו אתו ומשחת אתם ומלאת את ידם וקדשת אתם וכהנו לי
42ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה ממתנים ועד ירכים יהיו
43והיו על אהרן ועל בניו בבאם אל אהל מועד או בגשתם אל המזבח לשרת בקדש ולא ישאו עון ומתו חקת עולם לו ולזרעו אחריו
Copyright information for SPMT