Exodus 30

1ועשית מזבח מקטר קטרת עצי שטים תעשה אתו
2אמה ארכו ואמה רחבו רבוע יהיה ואמתים קמתו ממנו קרנתיו
3וצפית אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ועשית לו זר זהב סביב
4ושתי טבעת זהב תעשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו תעשה על שני צדיו והיה לבתים לבדים לשאת אתו בהמה
5ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב
6ונתתה אתו לפני הפרכת אשר על ארן העדת לפני הכפרת אשר על העדת אשר אועד לך שמה
7והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את הנרת יקטירנה
8ובהעלת אהרן את הנרת בין הערבים יקטירנה קטרת תמיד לפני יהוה לדרתיכם
9לא תעלו עליו קטרת זרה ועלה ומנחה ונסך לא תסכו עליו
10וכפר אהרן על קרנתיו אחת בשנה מדם חטאת הכפרים אחת בשנה יכפר עליו לדרתיכם קדש קדשים הוא ליהוה
11וידבר יהוה אל משה לאמר
12כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו ליהוה בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד אתם
13זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש . . עשרים גרה . השקל מחצית השקל תרומה ליהוה
14כל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתן . תרומת יהוה
15העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת יהוה לכפר על נפשתיכם
16ולקחת את כסף הכפרים מאת בני ישראל ונתת אתו על עבדת אהל מועד והיה לבני ישראל לזכרון לפני יהוה לכפר על נפשתיכם
17וידבר יהוה אל משה לאמר
18ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה ונתת אתו בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים
19ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם
20בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימתו או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה ליהוה
21ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימתו והיתה להם חק עולם לו ולזרעו לדרתם
22וידבר יהוה אל משה לאמר
23ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים
24וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין
25ועשית אתו שמן משחת קדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש יהיה .
26ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדת
27ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנרה ואת . כליה ואת מזבח הקטרת
28ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו
29וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש
30ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי
31ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם
32על בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו כמהו קדש הוא קדש יהיה לכם
33איש אשר ירקח כמהו ואשר יתן ממנו על זר ונכרת מעמיו
34ויאמר יהוה אל משה . קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה
35ועשית אתה קטרת רקח מעשה רוקח ממלח טהור קדש
36ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה לפני העדת באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש קדשים תהיה לכם
37והקטרת אשר תעשה במתכנתה לא תעשו לכם קדש תהיה לך ליהוה
38איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו
Copyright information for SPMT