Exodus 31

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה
3ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה
4לחשב מחשבת לעשות בזהב ובכסף ובנחשת
5ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכה
6ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתך
7את אהל מועד ואת הארן לעדת ואת הכפרת אשר עליו ואת כל כלי האהל
8ואת השלחן ואת . כליו ואת המנרה הטהרה ואת כל כליה ואת מזבח הקטרת
9ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו
10ואת בגדי השרד ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
11ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקדש ככל אשר צויתך יעשו
12ויאמר יהוה אל משה לאמר
13ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני יהוה מקדשכם
14ושמרתם את השבת כי קדש . הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה
15ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת
16ושמרו בני ישראל את השבת . לעשות את השבת לדרתם ברית עולם
17ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש
18ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני . שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים
Copyright information for SPMT