Exodus 35

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר צוה יהוה לעשת אתם
ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל העשה בו מלאכה יומת
לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת
ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר
קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת
ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים
וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים
ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים
ואבני שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן
10 וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו את כל אשר צוה יהוה
11 את המשכן את אהלו ואת מכסהו את קרסיו ואת קרשיו את בריחו את עמדיו ואת אדניו
12 את הארן ואת בדיו את הכפרת ואת פרכת המסך
13 את השלחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים
14 ואת מנרת המאור ואת . כליה ואת נרתיה ואת שמן המאור
15 ואת מזבח הקטרת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך הפתח לפתח המשכן
16 את מזבח העלה ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו
17 את קלעי החצר את עמדיו ואת אדניה ואת מסך שער החצר
18 את יתדת המשכן ואת יתדת החצר ואת מיתריהם
19 את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
20 ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה
21 ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל . אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל עבדתו ולבגדי הקדש
22 ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת . וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב ליהוה
23 וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים הביאו
24 כל מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא אתו עצי שטים לכל מלאכת העבדה הביאו
25 וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש
26 וכל הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את העזים
27 והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן
28 ואת הבשם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים
29 כל איש ואשה אשר נדב לבם אתם להביא לכל המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה ליהוה
30 ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה
31 וימלא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה
32 ולחשב מחשבת לעשת בזהב ובכסף ובנחשת
33 ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת
34 ולהורת נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך למטה דן
35 מלא אתם חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש וארג עשי כל מלאכה וחשבי מחשבת
Copyright information for SPMT