Exodus 35

1ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר צוה יהוה לעשת אתם
2ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל העשה בו מלאכה יומת
3לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת
4ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר
5קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת
6ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים
7וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים
8ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים
9ואבני שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן
10וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו את כל אשר צוה יהוה
11את המשכן את אהלו ואת מכסהו את קרסיו ואת קרשיו את בריחו את עמדיו ואת אדניו
12את הארן ואת בדיו את הכפרת ואת פרכת המסך
13את השלחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים
14ואת מנרת המאור ואת . כליה ואת נרתיה ואת שמן המאור
15ואת מזבח הקטרת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך הפתח לפתח המשכן
16את מזבח העלה ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו
17את קלעי החצר את עמדיו ואת אדניה ואת מסך שער החצר
18את יתדת המשכן ואת יתדת החצר ואת מיתריהם
19את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
20ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה
21ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל . אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל עבדתו ולבגדי הקדש
22ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת . וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב ליהוה
23וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים הביאו
24כל מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא אתו עצי שטים לכל מלאכת העבדה הביאו
25וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש
26וכל הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את העזים
27והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן
28ואת הבשם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים
29כל איש ואשה אשר נדב לבם אתם להביא לכל המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה ליהוה
30ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה
31וימלא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה
32ולחשב מחשבת לעשת בזהב ובכסף ובנחשת
33ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת
34ולהורת נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך למטה דן
35מלא אתם חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש וארג עשי כל מלאכה וחשבי מחשבת
Copyright information for SPMT