Exodus 39

1ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש ויעשו את בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את משה
2ויעש את האפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
3וירקעו את פחי הזהב וקצץ פתילם לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חשב
4כתפת עשו לו חברת על שני קצוותו חבר
5וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צוה יהוה את משה
6ויעשו את אבני השהם מסבת משבצת זהב מפתחת פתוחי חותם על שמות בני ישראל
7וישם אתם על כתפת האפד אבני זכרון לבני ישראל כאשר צוה יהוה את משה
8ויעש את החשן מעשה חשב כמעשה אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
9רבוע היה כפול עשו את החשן זרת ארכו וזרת רחבו כפול
10וימלאו בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד
11והטור השני נפך ספיר ויהלם
12והטור השלישי לשם שבו ואחלמה
13והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה מוסבת משבצת זהב במלאתם
14והאבנים על שמת בני ישראל הנה שתים עשרה על שמתם פתוחי חתם איש על שמו לשנים עשר שבט
15ויעשו על החשן שרשרת גבלת מעשה עבת זהב טהור
16ויעשו שתי משבצת זהב ושתי טבעת זהב ויתנו את שתי הטבעת על שני קצות החשן
17ויתנו . שתי העבתת הזהב על שתי הטבעת על קצות החשן
18ואת שתי קצות שתי העבתת נתנו על שתי המשבצת ויתנם על כתפת האפד אל מול פניו
19ויעשו שתי טבעת זהב וישימו על שני קצות החשן על שפתו אשר אל עבר האפד ביתה
20ויעשו שתי טבעת זהב ויתנם על שתי כתפת האפד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפד
21וירכסו את החשן מטבעתיו אל טבעת האפד . . . . . בפתיל תכלת להית על חשב האפד . ולא יזח החשן מעל האפד . . . . . . . . . . כאשר צוה יהוה את משה . . . . . . . . . .
22ויעש את מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת
23ופי המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע
24ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני . משזר
25ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את הפעמנים בתוך הרמנים על שולי המעיל סביב בתוך הרמנים
26פעמן . ורמן פעמן . ורמן על שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את משה
27ויעשו את הכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו
28ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעת שש ואת מכנסי הבד שש משזר
29ואת האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את משה
30ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה
31ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה
32ותכל כל עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו
33ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחו ועמדיו ואדניו
34ואת מכסה עורת האילם המאדמים ואת מכסה ערת התחשים ואת פרכת המסך
35את ארון העדת ואת בדיו ואת הכפרת
36את השלחן את כל כליו ואת לחם הפנים
37את המנרה הטהרה את נרתיה נרת המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור
38ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל
39את מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו
40את קלעי החצר את עמדיה ואת אדניה ואת המסך לשער החצר את מיתריו . ויתדתיה ואת כל כלי עבדת המשכן לאהל מועד
41את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
42ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו בני ישראל את כל העבדה
43וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה
Copyright information for SPMT