Exodus 39

ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש ויעשו את בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את משה
ויעש את האפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
וירקעו את פחי הזהב וקצץ פתילם לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חשב
כתפת עשו לו חברת על שני קצוותו חבר
וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צוה יהוה את משה
ויעשו את אבני השהם מסבת משבצת זהב מפתחת פתוחי חותם על שמות בני ישראל
וישם אתם על כתפת האפד אבני זכרון לבני ישראל כאשר צוה יהוה את משה
ויעש את החשן מעשה חשב כמעשה אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
רבוע היה כפול עשו את החשן זרת ארכו וזרת רחבו כפול
10 וימלאו בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד
11 והטור השני נפך ספיר ויהלם
12 והטור השלישי לשם שבו ואחלמה
13 והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה מוסבת משבצת זהב במלאתם
14 והאבנים על שמת בני ישראל הנה שתים עשרה על שמתם פתוחי חתם איש על שמו לשנים עשר שבט
15 ויעשו על החשן שרשרת גבלת מעשה עבת זהב טהור
16 ויעשו שתי משבצת זהב ושתי טבעת זהב ויתנו את שתי הטבעת על שני קצות החשן
17 ויתנו . שתי העבתת הזהב על שתי הטבעת על קצות החשן
18 ואת שתי קצות שתי העבתת נתנו על שתי המשבצת ויתנם על כתפת האפד אל מול פניו
19 ויעשו שתי טבעת זהב וישימו על שני קצות החשן על שפתו אשר אל עבר האפד ביתה
20 ויעשו שתי טבעת זהב ויתנם על שתי כתפת האפד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפד
21 וירכסו את החשן מטבעתיו אל טבעת האפד . . . . . בפתיל תכלת להית על חשב האפד . ולא יזח החשן מעל האפד . . . . . . . . . . כאשר צוה יהוה את משה . . . . . . . . . .
22 ויעש את מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת
23 ופי המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע
24 ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני . משזר
25 ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את הפעמנים בתוך הרמנים על שולי המעיל סביב בתוך הרמנים
26 פעמן . ורמן פעמן . ורמן על שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את משה
27 ויעשו את הכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו
28 ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעת שש ואת מכנסי הבד שש משזר
29 ואת האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את משה
30 ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה
31 ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה
32 ותכל כל עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו
33 ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחו ועמדיו ואדניו
34 ואת מכסה עורת האילם המאדמים ואת מכסה ערת התחשים ואת פרכת המסך
35 את ארון העדת ואת בדיו ואת הכפרת
36 את השלחן את כל כליו ואת לחם הפנים
37 את המנרה הטהרה את נרתיה נרת המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור
38 ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל
39 את מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו
40 את קלעי החצר את עמדיה ואת אדניה ואת המסך לשער החצר את מיתריו . ויתדתיה ואת כל כלי עבדת המשכן לאהל מועד
41 את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
42 ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו בני ישראל את כל העבדה
43 וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה
Copyright information for SPMT