Exodus 5

1ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה כה אמר יהוה אלהי ישראל שלח את עמי ויחגו לי במדבר
2ויאמר פרעה מי יהוה אשר אשמע בקלו לשלח את ישראל לא ידעתי את יהוה וגם את ישראל לא אשלח
3ויאמרו אלהי העברים נקרא עלינו נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו פן יפגענו בדבר או בחרב
4ויאמר אלהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו לכו לסבלתיכם
5ויאמר פרעה הן רבים עתה עם הארץ והשבתם אתם מסבלתם
6ויצו פרעה ביום ההוא את הנגשים בעם ואת שטריו לאמר
7לא תאספון לתת תבן לעם ללבן הלבנים כתמול שלשם הם ילכו וקששו להם תבן
8ואת מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשם תשימו עליהם לא תגרעו ממנו . כי נרפים הם על כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו
9תכבד העבדה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר
10ויצאו נגשי העם ושטריו ויאמרו אל העם לאמר כה אמר פרעה אינני נתן לכם תבן
11אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו כי אין נגרע מעבדתכם דבר
12ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקשש קש לתבן
13והנגשים אצים . . . לאמר כלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר בהיות התבן . .
14ויכו שטרי בני ישראל אשר שמו עלהם נגשי פרעה לאמר מדוע לא כליתם חקכם ללבן כתמול שלשם גם תמול גם היום
15ויבאו שטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמר למה תעשה כה לעבדיך
16תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו והנה עבדיך מכים וחטאת עמך
17ויאמר נרפים אתם נרפים על כן אתם אמרים נלכה נזבחה ליהוה
18ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם ותכן לבנים תתנו
19ויראו שטרי בני ישראל אתם ברע לאמר לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו
20ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים לקראתם בצאתם מאת . פרעה
21ויאמרו אלהם ירא יהוה עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו
22וישב משה אל יהוה ויאמר אדני למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני
23ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך
Copyright information for SPMT