Exodus 7

1ויאמר יהוה אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך
2אתה תדבר את כל אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו
3ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ מצרים
4ולא ישמע אלכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים
5וידעו . מצרים כי אני יהוה בנטתי את ידי על מצרים והוצאתי את . בני ישראל מתוכם
6ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם כן עשו
7ומשה בן שמנים שנה ואהרן בן שלש ושמנים שנה בדברם אל פרעה
8ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
9כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם . . מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין
10ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין
11ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן
12וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה אהרן את מטתם
13ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה
14ויאמר יהוה אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח .
15העם לך אל פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על שפת היאר והמטה אשר נהפך לנחש תקח
16בידך ואמרת אליו יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את עמי ויעבדני במדבר והנה לא שמעת עד
17כה כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאר ונהפכו
18לדם והדגה אשר ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן היאר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן קח . מטך ונטה . ידך על מימי מצרים על נהרתם על יאריהם ועל אגמיהם ועל כל מקוה מימיהם ויהיו דם והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים
20ויעשו כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה וירם במטה ויך את המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאר לדם
21והדגה אשר ביאר מתה ויבאש היאר ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאר ויהי הדם בכל ארץ מצרים
22ויעשו כן חרטמי מצרים בלטיהם ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה
23ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת
24ויחפרו כל מצרים סביבת היאר מים לשתות כי לא יכלו לשתת ממימי היאר
25וימלא שבעת ימים אחרי הכות יהוה את היאר
26ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח את עמי ויעבדני
27ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את כל גבולך בצפרדעים
28ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך
29ובכה ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copyright information for SPMT