Exodus 8

1ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן נטה את ידך במטך על הנהרת על היארים ועל האגמים והעל את הצפרדעים על ארץ מצרים . . . . . . . . . . . . .
2ויט אהרן את ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים
3ויעשו כן החרטמים . בלטיהם ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים
4ויקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר העתירו אל יהוה ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה את העם ויזבחו ליהוה
5ויאמר משה לפרעה . התפאר עלי למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך . . רק ביאר תשארנה
6ויאמר למחר ויאמר כדברך למען תדע כי אין כיהוה אלהינו
7וסרו הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ומעמך רק ביאר תשארנה
8ויצא משה ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל יהוה על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה
9ויעש יהוה כדבר משה וימתו הצפרדעים מן הבתים מן החצרת ומן השדת
10ויצברו אתם חמרם חמרם ותבאש הארץ
11וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה
12ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן נטה את . מטך והך את עפר הארץ והיה לכנם בכל ארץ מצרים
13ויעשו כן ויט אהרן את ידו במטהו ויך את עפר הארץ ותהי הכנם באדם ובבהמה כל עפר הארץ היה כנים בכל ארץ מצרים
14ויעשו כן החרטמים בלטיהם להוציא את הכנים ולא יכלו ותהי הכנם באדם ובבהמה
15ויאמרו החרטמם אל פרעה אצבע אלהים הוא ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה
16ויאמר יהוה אל משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה הנה . יוצא המימה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח . עמי ויעבדני
17כי אם אינך משלח את עמי הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערב ומלאו בתי מצרים את הערב וגם האדמה אשר הם עליה
18והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן אשר עמי עמד עליה לבלתי היות שם ערב למען תדע כי אני יהוה בקרב הארץ
19ושמתי פדת בין עמי ובין עמך למחר יהיה האת הזה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20ויעש יהוה כן ויבא ערב כבד . ביתה פרעה ובית עבדיו ובכל ארץ מצרים תשחת הארץ מפני הערב
21ויקרא פרעה אל משה ולאהרן ויאמר לכו זבחו לאלהיכם בארץ
22ויאמר משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח ליהוה אלהינו הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלנו
23דרך שלשת ימים נלך במדבר וזבחנו ליהוה אלהינו כאשר יאמר אלינו
24ויאמר פרעה אנכי אשלח אתכם וזבחתם ליהוה אלהיכם במדבר רק הרחק לא תרחיקו ללכת העתירו בעדי
25ויאמר משה הנה אנכי יוצא מעמך והעתרתי אל יהוה וסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו מחר רק אל יסף פרעה התל לבלתי שלח את העם לזבח ליהוה
26ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל יהוה
27ויעש יהוה כדבר משה ויסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו לא נשאר אחד
28ויכבד פרעה את לבו גם בפעם הזאת ולא שלח את העם
Copyright information for SPMT