Genesis 10

ואלה תולדת בני נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול
בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס
ובני גמר אשכנז וריפת ותגרמה
ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים
מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם
ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען
ובני כוש סבא וחוילה וסבתה ורעמה וסבתכא ובני רעמה שבא ודדן
וכוש ילד את נמרד הוא החל להיות גבר בארץ
הוא היה גבר ציד לפני יהוה על כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה
10 ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער
11 מן הארץ ההוא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבת עיר ואת כלח
12 ואת רסן בין נינוה ובין כלח הוא העיר הגדלה
13 ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים
14 ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים
15 וכנען ילד את צידן בכרו ואת חת
16 ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי
17 ואת החוי ואת הערקי ואת הסיני
18 ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפצו משפחות הכנעני
19 ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד לשע
20 אלה בני חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויהם
21 ולשם ילד גם הוא אבי כל בני עבר אחי יפת הגדול
22 בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם
23 ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש
24 וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר
25 ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן
26 ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח
27 ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה
28 ואת עובל ואת אבימאל ואת שבא
29 ואת אופר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן
30 ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם
31 אלה בני שם למשפחתם ללשנתם בארצתם לגויהם
32 אלה משפחת בני נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו . הגוים בארץ אחר המבול
Copyright information for SPMT