Genesis 11

ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים
ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם
ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר
ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ
וירד יהוה לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם
ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות
הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש . שפת רעהו
ויפץ יהוה אתם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנת . העיר . .
על כן קרא שמה בבל כי שם בלל יהוה . שפת כל הארץ ומשם הפיצם יהוה על פני כל הארץ
10 אלה תולדת שם שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול
11 ויחי שם אחרי הולידו את ארפכשד חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות . . . . . . . .
12 וארפכשד חי חמש ושלשים . שנה ויולד את שלח
13 ויחי ארפכשד אחרי הולידו את שלח שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות . . . . . . . . . . .
14 ושלח חי שלשים שנה . . ויולד את עבר
15 ויחי שלח אחרי הולידו את עבר שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות . . . . . . . . . . .
16 ויחי עבר ארבע ושלשים . שנה ויולד את פלג
17 ויחי עבר אחרי הולידו את פלג שלשים שנה וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות . . . . . . . . . .
18 ויחי פלג שלשים שנה . . ויולד את רעו
19 ויחי פלג אחרי הולידו את רעו תשע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות . . . . . . . . .
20 ויחי רעו שתים ושלשים . שנה ויולד את שרוג
21 ויחי רעו אחרי הולידו את שרוג שבע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות . . . . . . . . .
22 ויחי שרוג שלשים שנה . . ויולד את נחור
23 ויחי שרוג אחרי הולידו את נחור מאתים שנה ויולד בנים ובנות . . . . . . . . .
24 ויחי נחור תשע ועשרים שנה ויולד את תרח
25 ויחי נחור אחרי הולידו את תרח תשע עשרה שנה ומאת שנה ויולד בנים ובנות . . . . . . . . . .
26 ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברם את נחור ואת הרן
27 ואלה תולדת תרח תרח הוליד את אברם את נחור ואת הרן והרן הוליד את לוט
28 וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים
29 ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה
30 ותהי שרי עקרה אין לה ולד
31 ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי . . כלתו אשת אברם . בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד חרן וישבו שם
32 ויהיו ימי תרח חמש שנים . ומאתים שנה וימת תרח בחרן
Copyright information for SPMT