Genesis 13

1ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה
2ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב
3וילך למסעיו מנגב ועד בית אל עד המקום אשר היה שם אהלה בתחלה בין בית אל ובין העי
4אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשנה ויקרא שם אברם בשם יהוה
5וגם ללוט ההלך את אברם היה צאן ובקר ואהלים
6ולא נשא אתם הארץ לשבת יחדו כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדו
7ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני והפרזי אז ישב בארץ
8ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי אנשים אחים אנחנו
9הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה
10וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה לפני שחת יהוה את סדם ואת עמרה כגן יהוה כארץ מצרים באכה צער
11ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו
12אברם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד סדם
13ואנשי סדם רעים וחטאים ליהוה מאד
14ויהוה אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפנה ונגבה וקדמה וימה
15כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם
16ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה
17קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה
18ויאהל אברם ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברון ויבן שם מזבח ליהוה
Copyright information for SPMT