Genesis 14

1ויהי בימי אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר . מלך עילם ותדעל מלך גוים
2עשו מלחמה את ברע מלך סדם ואת ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע היא צער
3כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח
4שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעמר . ושלש עשרה שנה מרדו
5ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר . והמלכים אשר אתו ויכו את רפאים בעשתרת קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים
6ואת החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על המדבר
7וישבו ויבאו אל עין משפט הוא קדש ויכו את כל שדה העמלקי וגם את האמרי הישב בחצצן תמר
8ויצא מלך סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צביים ומלך בלע הוא צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים
9את כדרלעמר . מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר ארבעה מלכים את החמשה
10ועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך סדם . ועמרה ויפלו שמה והנשארים הרה נסו
11ויקחו את כל רכש סדם ועמרה ואת כל אכלם וילכו
12ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם
13ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם
14וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן
15ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק
16וישב את כל הרכש וגם את לוט אחיו ורכשו השיב וגם את הנשים ואת העם
17ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את כדרלעמר . ואת המלכים אשר אתו אל עמק שוה הוא עמק המלך
18ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון
19ויברכהו . . ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ
20וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך ויתן לו מעשר מכל
21ויאמר מלך סדם אל אברם תן לי הנפש והרכש קח לך
22ויאמר אברם אל מלך סדם הרמתי . ידי אל יהוה אל עליון קנה שמים וארץ
23אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם
24בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם
Copyright information for SPMT