Genesis 15

אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד
ויאמר אברם אדני יהוה מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר
ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אתי
והנה דבר יהוה אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך
ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך
והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה
ויאמר אליו אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה
ויאמר אדני יהוה במה אדע כי אירשנה
ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל
10 ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש . בתרו לקראת רעהו ואת הצפר לא בתר
11 וירד העיט על הפגרים וישב אתם אברם
12 ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו
13 ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה
14 וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול
15 ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה
16 ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה
17 ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה
18 ביום ההוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת
19 את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמני
20 ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים
21 ואת האמרי ואת הכנעני ואת הגרגשי . . ואת היבוסי
Copyright information for SPMT